1. A Honlap használatával Ön jelzi, hogy egyetért jelen Feltételekkel. Amennyiben Ön nem ért egyet a Feltételekkel, kérjük, ne használja a Honlapot. 2. A Honlap használata kizárólag 18. évüket betöltött felhasználók számára engedélyezett. Mivel néhány ország jogrendszere más életkori határt szabhat meg, a felhasználónak be kell töltenie az országában hatályos, illetve a szolgáltatás igénybevétele szerinti ország szeszesital-fogyasztási korhatárát is. 3. A Honlap tervezése során ügyeltünk arra, hogy megfeleljen a magyar jogszabályoknak. A Dreher Sörgyárak Zrt. nem garantálja, hogy a Honlap tartalma megfelel más országok törvényeinek is egyúttal. Amennyiben a felhasználó más országból lép a Honlapra, felelősség terheli, hogy a vonatkozó helyi jogszabályoknak is megfeleljen. 4. A Honlapon szereplő tartalmak szerzői joga a Dreher Zrt. , illetve a Dreher Sörgyárak Zrt. engedélyével rendelkező harmadik személy tulajdona. A felhasználó a Honlap elemeit kizárólag a Dreher Sörgyárak Zrt. kifejezett írásos hozzájárulásával reprodukálhatja, viheti át más honlapra, módosíthatja, nyújthatja szolgáltatásul, vagy adhatja tovább. A Honlapon található egyes nevek, logók, védjegyek illetve szolgáltatásnevek a Dreher Sörgyárak Zrt. tulajdonát képezik, illetve számára engedélyezettek, és a felhasználó azokat kizárólag a Dreher Sörgyárak Zrt. előzetes írásos hozzájárulásának birtokában használhatja. A felhasználó a Honlapot kizárólag saját, azaz nem kereskedelmi célra használhatja. A Honlap tartalmának jogosulatlan használata magánjogi, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. 5. Bár a Dreher Sörgyárak Zrt. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap tartalma frissített és helyes legyen, a Dreher Sörgyárak Zrt. nem vállal felelősséget a tartalom hitelességéért. 6. A Dreher Sörgyárak Zrt. NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNY KÁRÉRT, AMELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AMELY A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLT FEL. 7. A felhasználó által a Honlapra továbbított anyagokat és egyéb közleményeket nem kezeljük bizalmasan. A Dreher Sörgyárak Zrt. jogosult a felhasználó által a Honlapra továbbított ötleteket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni, ideértve a térítésmentes reprodukciót, továbbítást, közzétételt, illetve médiában való leadást. 8. Tilos a Honlapra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, vagy más módon kifogásolható anyagot küldeni. 9. Bár a Honlap nyújthat kapcsolódásokat más honlapokhoz, a Dreher Sörgyárak Zrt. nem adja hozzájárulását, nem támogatja, igazolja vagy segíti ezen kapcsolódó honlapokat, kivéve, ha ez kifejezetten jelezve van. A Dreher Sörgyárak Zrt. nem tulajdonosa a Honlaphoz kapcsolódó honlapoknak, ezeket nem befolyásolja és ezek tartalmáért semminemű felelősséget nem vállal. A felhasználó a Honlaphoz kapcsolt más honlaphoz saját felelősségére kapcsolódhat. 10. Kizárólag a Dreher Sörgyárak Zrt. előzetes hozzájárulásának birtokában helyezhető el bármely honlapon a Dreher Sörgyárak Zrt. honlapjára történő hivatkozás (link). A Dreher Sörgyárak Zrt. csak abban az esetben engedélyezi a honlaphoz való kapcsolódást, ha a honlap tényleges látogatóinak több mint 70%-a a törvényileg megszabott szeszesital-fogyasztási korhatárát betöltötte. 11. A felhasználó elfogadja, hogy a közte és a Dreher Sörgyárak Zrt. között, a jelen Honlap használatával, bárminemű kapcsolódó reklámozással, vagy bármely, a Honlapról elérhető, illetve oda vezető linkkel kapcsolatosan, avagy abból eredően adódó jogvita esetén a magyar törvények irányadók, és kizárólag a Budai Központi Kerületi Bíróság (Budapest, Magyarország) illetékes eljárni.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT – ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS A Dreher Sörgyárak Zrt. (a továbbiakban „Dreher"), tájékoztatja látogatóit arról, hogy az oldal / az oldalról indított alkalmazások használatával személyes adatait adja / adhatja meg. A Dreher vállalja hogy az így birtokába jutott személyes adataikat pl.: név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím (a továbbiakban „adatok") a mindenkori adatvédelmi szabályok szerint kezeli, tartja nyilván és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a Dreher Adatvédelmi szabályzatában (a továbbiakban „szabályzat") olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít. Az oldal adatfeltöltést / regisztrációt biztosító felületeinek, alkalmazásainak használatával Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dreher az Ön által rendelkezésére bocsátott (regisztrációnál megadott) személyes adatokat a szabályzat, és annak módosított változatai alapján kezelje. A Dreher fenntartja a jogot arra, hogy a szabályzatot módosítsa, amely módosításokról rendszeresen tájékoztatja a látogatókat. A szabályzat frissített változatát a frissítés dátumával (a frissítés dátuma a szabályzat utolsó bekezdésében található) folyamatosan közzéteszi a honlapon.

 

1. ADATVÉDELMI KÖTELEZETTSÉG A Dreher kizárólag a látogatók által önkéntesen megadott személyes adatokat gyűjti és dolgozza fel, azzal, hogy a látogatókat semmilyen jogszabály nem kötelezi bármilyen személyes adat megadására. A Dreher munkatársai mindenkor megfelelnek a személyes adatok biztonságos kezelésére vonatkozó szabályzat előírásainak, az adatfeldolgozási szabályok tekintetében pedig a hatályos magyar adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseinek.

 

2. AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA A Dreher kizárólag meghatározott és jogszerű célokra gyűjt személyes adatokat, amiről a látogató megfelelő tájékoztatást kap a Dreher által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor. A Dreher elsősorban az alábbi célok érdekében gyűjt és kezel személyes adatokat termékek ügyfeleink számára vélhetően hasznos ismertetéséhez és népszerűsítéséhez, a sajtóközlemények fogadásához vagy az ügyfelekkel való kommunikációhoz. A Dreher emellett adatokat gyűjthet és kezelhet szolgáltatásai fejlesztéséhez és azok hatékonyságának értékeléséhez, a vásárlók igényeinek felméréséhez és a termékvásárláshoz használt vállalati statisztikákhoz, a vásárlók körében népszerű egyéb trendek elemzéséhez és a termékfejlesztés és marketingstratégia hatékonyabb megvalósításához. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A Dreher a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg az előbbiekben említett célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A honlap(ok), alkalmazások legtöbb szolgáltatását szabadon, ingyenesen és regisztráció nélkül veheti igénybe. Bizonyos szolgáltatásokhoz azonban regisztráció szükséges. Regisztráció közben bizonyos – az Ön személyes adataira vonatkozó kérdéseket is tartalmazó – mezőket kell kitöltenie (kötelező és választható mezőket), valamint felhasználónevet és jelszót kell választania. Ilyenkor ha bármilyen – a szolgáltatás nyújtásához – szükséges adatot visszatart (kötelezően kitöltendő mezőt üresen hagy), akkor a Dreher weboldal bizonyos részeihez nem férhet hozzá, előfordulhat, hogy a Dreher nem tud válaszolni kérdéseire, nem tud a kívánt szolgáltatás teljesítésében az Ön rendelkezésére állni.

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A Dreher semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az Ön által megadott személyes adatot a Dreher leányvállalatain, kapcsolt vállalkozásain, valamint az adatfeldolgozással megbízott társaságon kívüli harmadik félnek, kivéve ha erre jogszabály kötelezi. A Dreher az adatfeldolgozást saját maga végzi, vagy adatfeldolgozó bevonásával látja el. Az adatok bármilyen okból harmadik félnek történő továbbításakor a Dreher gondoskodik arról, hogy a harmadik fél a Dreher Adatvédelmi Szabályzatának megfelelő biztonsági színvonalon, bizalmasan kezelje a továbbított személyes adatokat. Az Ön által adott hozzájárulás az adatok kezelése mellett az adatok harmadik fél általi feldolgozására is kiterjed.

 

4. ADATOK MÓDOSÍTÁSA, FRISSÍTÉSE ÉS TÖRLÉSE Ön a Dreher által kezelt adataihoz hozzáférhet, szükség esetén aktualizálhatja őket, valamint bármikor indokolás és korlátozás nélkül, ingyenesen kérheti azok helyesbítését, továbbá, hogy töröljék őket a Dreher rendszeréből. A Dreher mindent megtesz azért, hogy adatai naprakészek, pontosak és hiánytalanok legyenek. Ha szeretne hozzáférni adataihoz, valamint módosítani vagy töröltetni szeretné őket a rendszerből, vegye fel a kapcsolatot a Dreher illetékeivel postai úton a Dreher Sörgyárak Zrt. Brand Marketing Osztály-Arany Ászok 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11. címen, telefonon a 06-80-373-437-es telefonszámon vagy e-mailben a következő e-mailcímen: adat@asahibeer.hu 

 

5. AZ ADATOK VÉDELME A Dreher minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatai ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. A Dreher szervezetén belül az Ön adataihoz csak azok a munkatársak férhetnek hozzá, akiknek munkavégzéséhez szükséges adatainak kezelése. Az Ön adatait kezelő munkatársaink adatkezelési magatartásáért a Dreher felelős. Bár a Dreher mindent megtesz annak érdekében, hogy weboldala az adatok megadása és kezelése során a legteljesebb körű biztonságot nyújtsa, felhívjuk figyelmét, hogy az internet nem tekinthető teljesen biztonságos környezetnek, ezért a Dreher nem tudja garantálni, hogy a weboldalán keresztül vagy e-mailben továbbított személyes adatok biztonsága a Drehernek nem felróható külső ok miatt a továbbítás során maradéktalanul megvalósul. Ezért a Dreher nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre azoknak az adatoknak a biztonságáért, amelyeket Ön interneten keresztül a Dreher weboldalra továbbít.

 

6. NEM SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE/COOKIE-K A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak (vagy azok egy részének) megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul a Dreher weboldalak tartalmának fejlesztéséhez és racionalizálásához, valamint segít abban, hogy a vállalat átfogó képet kapjon a látogatókról és weboldal-látogatási szokásaikról. A Dreher a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges karakterláncok, amelyek a látogató böngészőjén keresztül és a számítógép merevlemezén adatokat tárolnak. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának felfedésére.

 

A legtöbb internet böngésző lehetővé teszi a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k blokkolását illetőleg figyelmeztető üzenet megjelentetését a cookie-k elhelyezését megelőzően. A cookie-k kezeléséről további tájékoztatást a www.allaboutcookies.org weboldalon kaphat. A cookie-kat a Dreher Sörgyárak Zrt. a Honlap Ön igényeinek megfelelő kialakítására, termékeinek, szolgáltatásainak, marketing tevékenységének javítására használja.

 

7. DIREKT MARKETING TARTALMAK A Dreher nem küld kéretlen üzeneteket látogatóinak. Kéretlen üzenetek általában olyan feladóktól érkeznek, akiknek korábban nem volt semmilyen kapcsolatuk a felhasználóval vagy a felhasználó kifejezetten kérte, hogy ne küldjenek számára ilyen jellegű üzeneteket. Ha úgy gondoljuk, hogy egy termék kifejezetten érdekelheti Önt, akkor kifejezett hozzájárulása alapján az alábbiak szerint e-mailben tájékoztatjuk a termékről, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy leiratkozzon erről a szolgáltatásról. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy adatai a Dreher Sörgyárak Zrt. adatbázisába kerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig a Dreher Sörgyárak Zrt. marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Ön részére postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz, SMS útján reklámanyagot küldjünk. Az adatszolgáltatás önkéntes, és minden esetben megfelelő tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy kezelt adatai helyesbítését, törlését, valamint hozzájárulását ingyenesen és korlátozás nélkül kérhesse a Dreher Sörgyárak Zrt. – Brand Marketing Osztály, 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11. címen, a 06 -80 – 373-437-es telefonszámon, valamint az adat@asahibeer.hu e-mail címen.

 

8. GYERMEKEK JOGAINAK VÉDELME A gyermekek adatainak védelméről szóló törvények és jogszabályok értelmében a Dreher nem gyűjt, használ fel és tesz közzé fiatalkorúakról adatot. 18 éven aluli személyektől szülői beleegyezés esetén sem gyűjtünk adatot, az oldlak látogatása ezen életkor alatt nem megengedett. A szülő vagy gondviselő felelőssége ellenőrizni gyermeke internetes szokásait.

9. DIGITÁLIS OLDALAINK HÁZIRENDJE

Figyelem! Korhatáros tartalom! Kérlek ne oszd meg 18 éven aluliakkal! 

Azért hoztuk létre hivatalos digitális oldalainkat, hogy összehozzuk a Dreher rajongóit. Arra szeretnénk ösztönözni, hogy oszd meg tapasztalataidat, észrevételeidet, javaslataidat. Nagyra értékeljük a visszajelzéseket, amelyek segítenek termékeink tökéletesítésében.

Örülni fogunk, ha reagálhatunk a hozzászólásodhoz, de a kimerítőbb válaszok érdekében tehetünk hivatkozásokat más forrásokra is.

Védjük a törvényt és a rendet. Éppen ezért eltávolítunk minden olyan tartalmat, amely törvényt sért, vagy jogellenes tevékenységre ösztönöz.

Biztosítjuk az adatvédelmet. Soha nem tárunk fel személyes adatokat vagy elérhetőségeket bárkiről, és arra bíztatunk téged is, hogy te is hasonlóan járj el. Amennyiben ilyen adat jelenik meg az oldalunkon, azt eltávolítjuk.

A Dreher mindig őszinte és hiteles. Kérjük, hogy te is csak a saját neved alatt jelentkezz be és csak termékeinkkel kapcsolatban adj visszajelzést nekünk. A kéretlen tartalmakat, spameket töröljük.

Mi nem iszunk, ha vezetünk és nem hiszünk abban, hogy a sörivás fokozza a sikert a sportban, az üzleti életben vagy a baráti társaságban. Nem javasoljuk senkinek, hogy ennek az ellenkezőjét állítsa.

Nem fogadjuk el trágár, sértő, szexista, vulgáris, kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozásra vonatkozó kifejezéseket. A rajongókra nézve sértő üzeneteket szintén töröljük. Hasonlóan járunk el a jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképeket ábrázoló képekkel, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linkekkel.

A negatív hangvételű üzenetek, a kritikák segítenek abban, hogy javítsuk termékeinket és szolgáltatásaink színvonalát, de nem szeretnénk, ha az üzenőfalon ismétlődő viták és üzenetek dominálnának. Fenntartjuk a jogot, hogy a témát meghagyva csak bizonyos hozzászólásokat töröljünk, helyet biztosítva ezzel másoknak is.

Nem szeretnénk, ha a gyerekek a sörünket innák, bármilyen finom is az. Éppen ezért kérjük, hogy ne tegyél közzé olyan tartalmat, amelyen a gyerekeket és a 25 évnél fiatalabbakat hozol a sörrel összefüggésbe. Az ilyen bejegyzéseket törölni fogjuk.

Mi is szeretjük a sört, de tudjuk, hogy túlzott fogyasztása ártalmas lehet. Szeretnénk nyomatékosan javasolni a mértékletes alkoholfogyasztást, és nem kívánjuk propagálni a mértéktelen fogyasztását sem ezen a helyen, sem máshol.

Fenntartjuk annak jogát, hogy eltávolítunk minden olyan tartalmat, amely sérti a jelen szabályzatot. Azt szeretnénk, hogy ez egy élvezhető hely legyen mindenki számára. Kizárjuk a kommunikációból azokat, akik ismételten megszegik a szabályzatot. Mindenki önként válik az oldal rajongójává, de ezzel együtt elfogadja a szabályokat. Nem garantáljuk, hogy a rajongók véleménye igaz vagy tükrözi a véleményünket. A közösségi hely jobbá tétele érdekében fenntartjuk a szabályzat változtatásának jogát.

Amennyiben szeretnél minket értesíteni olyan esetről, amelyben a fent leírtakkal ellentétes használatot tükröz, kérünk jelezd. Köszönjük!

 

10. LINKGYŰJTEMÉNYEK ÉS RSS-OLDALAK A Dreher weboldalain olyan hivatkozások is találhatók, amelyek nem Dreher által fenntartott és üzemeltetett weboldalakra mutatnak. A Dreher nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre más weboldalak tartalmáért és adatkezelési gyakorlatáért, amely eltérhet a Dreher Adatvédelmi szabályzatától. Azt javasoljuk, hogy alaposan olvassa át ezen weboldalak adatvédelmi szabályzatát, mielőtt személyes adatokat ad meg.

 

11. KAPCSOLATFELVÉTEL Ha kérdése van vagy panasszal kíván élni az Adatvédelmi szabályzat betartásával kapcsolatban, valamint javaslata van a szabályzat átdolgozására vonatkozóan, vegye fel a kapcsolatot a Dreherrel a következő elérhetőségeken: postai úton a Dreher Sörgyárak Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11. címen, telefonon a 06 80 373 437 telefonszámon vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@asahibeer.hu címen. A Dreher folyamatosan javít adatvédelmi szolgáltatásain annak érdekében, hogy adatai biztonságban legyenek. Alaposan olvassa el Használati feltételek című dokumentumot, amelyben további információkat talál a weboldalak használatával kapcsolatban. Dreher Sörgyárak Zrt. 2013. július 18.